Statement: In response to the Belarus Red Cross Secretary General’s visit to Luhansk and Donetsk and his statements to the media

Red Cross and Red Crescent flags flying in the wind

Red Cross and Red Crescent flags

Photo: IFRC

This statement is available in English, Belarusian, Ukrainian and Russian below.

English

The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) has learned from the media that the Secretary General of the Belarus Red Cross recently visited Luhansk and Donetsk. We were not made aware of the visit, nor were we involved in any of the activities, including with children. 

Actions by any of our member national Red Cross or Red Crescent Societies in contradiction with our humanitarian mission, Fundamental Principles and policies are taken extremely seriously by IFRC.  

The IFRC has therefore referred this case to the Compliance and Mediation Committee, which, under our constitution, is an independent body investigating and addressing alleged breaches of integrity. 

The extraordinary circumstances of this visit, including the use of a symbol associated with one of the parties to the international armed conflict in Ukraine, implicate the Fundamental Principles of the International Red Cross and Red Crescent Movement. The visit and the activities associated with it were not coordinated with the other components of the Movement, as required by our internal rules and regulations. 

These actions risk damaging the trust of our work in supporting communities in need, whoever they are and whichever side of the frontlines they are on. It is essential that all components of the International Red Cross and Red Crescent Movement maintain their independence from governments and weapon bearers.  

We have contacted the Belarus Red Cross to express our grave concern and to stop any similar activity in the future.  

It is important to note that the Secretary General of the Belarus Red Cross does not speak on behalf of the IFRC or any other component of the Movement, and his statements do not represent our views. 

All National Society members of the IFRC are bound by the Fundamental Principles of the Movement, our internal Regulations and policies including the IFRC Protection, Gender, and Inclusion Policy – in which they commit to ensure safeguarding of children.  

--

Amendment on 21 July 2023 in reaction to coverage of comments made by the Secretary General of Belarus Red Cross on nuclear weapons:

Nuclear weapons have catastrophic humanitarian consequences. No nation is prepared to deal with a nuclear confrontation. Their use under any circumstances would be unacceptable in humanitarian, moral and legal terms. The International Red Cross and Red Crescent Movement is advocating with governments and the public to reflect in depth on the humanitarian consequences of nuclear weapons and the need for a legally binding commitment to prohibit their use and, in the long term, eliminate them.

--

Belarusian

Заява ў адказ на візіт Генеральнага сакратара Беларускага Чырвонага Крыжа ў Луганск, Данецк і наваколлі і яго заявы ў СМІ

Міжнародная Федэрацыя таварыстваў Чырвонага Крыжа і Чырвонага Паўмесяца (МФТЧКіЧП) даведалася са сродкаў масавай інфармацыі, што Генеральны сакратар Беларускага Чырвонага Крыжа нядаўна наведаў Луганск, Данецк і наваколлі. Мы не былі асвядомлены пра гэты візіт і не ўдзельнічалі ні ў якіх мерапрыемствах, у тым ліку з дзецьмi.

МФТЧКіЧП надзвычай сур'ёзна ставiцца да дзеянняў любых нашых чальцоў, нацыянальных таварыстваў Чырвонага Крыжа і Чырвонага Паўмесяца, якія супярэчаць гуманітарнай місіі, Асноўным прынцыпам і палітыкам арганізацыі.

Таму МФТЧКіЧП перадала дадзеную справу ў Камітэт па выкананні прававых нормаў і пасярэдніцтве МФТЧКіЧП, які, паводле нашай Канстытуцыі, з'яўляецца незалежным органам, што расследуе і разглядае меркаваныя выпадкі парушэння добрасумленнасці.

Надзвычайныя абставіны гэтага візіту, уключаючы выкарыстанне сімвала, які асацыюецца з адным з бакоў міжнароднага ўзброенага канфлікту на тэрыторыі Украіны, кампраметуюць Асноўныя прынцыпы Міжнароднага руху Чырвонага Крыжа і Чырвонага Паўмесяца. Дадзены візіт і звязаныя з ім мерапрыемствы не былі скаардынаваны з іншымі кампанентамі Руху, як таго патрабуюць нашы ўнутраныя правілы і палажэнні.

Такія дзеянні могуць падарваць давер да нашай працы па падтрымцы супольнасцяў, што маюць такую патрэбу,  кім бы яны ні былі і па які бок фронту яны б ні знаходзіліся. Вельмі важна, каб усе кампаненты Міжнароднага руху Чырвонага Крыжа і Чырвонага Паўмесяца захоўвалі сваю незалежнасць ад дзяржаўных уладаў і носьбітаў зброі.

Мы звязаліся з Беларускім Чырвоным Крыжам, каб выказаць сур'ёзную заклапочанасць і прадухіліць любую падобную дзейнасць у будучыні.

Важна адзначыць, што Генеральны сакратар Беларускага Чырвонага Крыжа не выступае ад імя МФТЧКіЧП і яго заявы не адлюстроўваюць наш пункт гледжання.

Усе нацыянальныя таварыствы – чальцы МФТЧКіЧП абавязаны выконваць Асноўныя прынцыпы Руху, нашы ўнутраныя правілы і палітыкі, уключаючы палітыку МФТЧКіЧП у галiне абароны, гендэрных пытанняў і  інклюзіўнасці, у адпаведнасці з якой яны абавязваюцца забяспечваць абарону дзяцей.

--

Заява дапоўнена 21 ліпеня 2023 года пасля каментарыяў Генеральнага сакратара Беларускага Чырвонага Крыжа адносна ядзернай зброі:

Гуманітарныя наступствы ўжывання ядзернай зброі будуць катастрафічнымі. Ніводная нацыя не справіцца з імі ў выпадку ядзернай канфрантацыі. Выкарыстанне гэтай зброі ні пры якіх абставінах недапушчальна – ні з гуманітарнага, ні з маральнага, ні з прававога пункту гледжання. Міжнародны рух Чырвонага Крыжа і Чырвонага Паўмесяца заклікае дзяржавы і грамадскасць глыбока задумацца аб гуманітарных наступствах ужывання ядзернай зброі і аб неабходнасці ўзяць на сябе юрыдычныя абавязкі па забароне яго выкарыстання, а ў далейшым і па яго знішчэнні.

--

Ukrainian

Заява у відповідь на візит Генерального секретаря Білоруського Червоного Хреста у Луганськ і Донецьк та його заяви засобам масової інформації

Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця дізналася з засобів масової інформації, що Генеральний секретар Білоруського Червоного Хреста нещодавно відвідав Луганськ і Донецьк. Ми не були проінформовані про цей візит і не брали участі у пов‘язаній з ним діяльності, в тому числі у діяльності, що стосується дітей.

МФТЧХ і ЧП ставиться надзвичайно серйозно до дій будь-якого з членських Національних Товариств Червоного Хреста або Червоного Півмісяця, що суперечать нашій гуманітарній місії, Фундаментальним принципам та правилам.

Відтак, МФТЧХ і ЧП передала цей випадок на розгляд Комітету з Відповідності та Посередництва, який, згідно із нашим статутом, є незалежним органом, що розслідує і розглядає питання порушення добросовісності.

Надзвичайні обставини цього візиту, зокрема, використання символу, пов'язаного з однією зі сторін міжнародного збройного конфлікту в Україні, зачіпають Фундаментальні принципи Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Візит та пов'язані з ним дії не було узгоджено з іншими компонентами Руху, як того вимагають наші внутрішні правила та регламенти.

Ці дії можуть загрожувати довірі до нашої роботи спрямованої на  підтримку людей, які потребують допомоги, ким би вони не були і з якої б сторони лінії фронту не перебували. Надзвичайно важливо щоб всі компоненти Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця зберігали незалежність від урядів та збройних формувань.

Ми зв'язалися з Білоруським Червоним Хрестом, щоб висловити наше серйозне занепокоєння та закликати припинити будь-яку подібну діяльність у майбутньому.

Важливо відзначити, що Генеральний секретар Білоруського Червоного Хреста не виступає від імені МФТЧХ і ЧП або будь-якого іншого компоненту Руху, і його заяви не відображають нашої позиції.

Усі Національні Товариства-члени МФТЧХ і ЧП зобов'язані дотримуватися Фундаментальних принципів Руху, наших внутрішніх регламентів та правил, зокрема Політики з Питань Захисту, Гендерної Рівності та Інклюзії МФТЧХ і ЧП, які зобов'язують їх забезпечувати захист дітей.

--

Заяву доповнено 21 липня 2023 року, після коментарів Генерального секретаря Білоруського Червоного Хреста щодо ядерної зброї:

Використання ядерної зброї має катастрофічні гуманітарні наслідки. Жодна нація не впорається з ними у випадку ядерної конфронтації. Використання такої зброї у будь-яких обставинах є неприйнятним з гуманітарної, моральної і правової точок зору. Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця закликає уряди та громадськість глибоко замислитися про гуманітарні наслідки використання ядерної зброї та необхідність взяти на себе правові зобов'язання щодо заборони використання і, пізніше, щодо ліквідації таких озброєнь. 

--

Russian

Заявление в ответ на визит Генерального секретаря Белорусского Красного Креста в Луганск, Донецк и окрестности и его заявления в СМИ

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) узнала из средств массовой информации, что Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста недавно посетил Луганск, Донецк и окрестности. Мы не были осведомлены об этом визите и не участвовали ни в каких мероприятиях, в том числе с детьми.

МФОККиКП крайне серьезно подходит к действиям любых наших членов, национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, противоречащим гуманитарной миссии, Основополагающим принципам и политикам организации.

Поэтому МФОККиКП передала данный вопрос в Комитет по соблюдению правовых норм и посредничеству МФОККиКП, который, согласно нашей Конституции, является независимым органом, расследующим и рассматривающим предполагаемые случаи нарушения добросовестности.

Чрезвычайные обстоятельства данного визита, включая использование символа, ассоциирующегося с одной из сторон международного вооруженного конфликта на территории Украины, компрометируют Основополагающие принципы Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Данный визит и связанные с ним мероприятия не были скоординированы с другими компонентами Движения, как того требуют наши внутренние правила и положения.

Такие действия могут подорвать доверие к нашей работе по поддержке нуждающихся сообществ, кем бы они ни были и по какую бы сторону линии фронта они ни находились. Крайне важно, чтобы все компоненты Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца сохраняли свою независимость от государственных властей и носителей оружия.

Мы связались с Белорусским Красным Крестом, чтобы выразить серьезную озабоченность и предотвратить любую подобную деятельность в будущем.

Важно отметить, что Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста не выступает от имени МФОККиКП и его заявления не отражают нашу точку зрения.

Все национальные общества - члены МФОККиКП обязаны соблюдать Основополагающие принципы Движения, наши внутренние правила и политики, включая Политику МФОККиКП по защите, гендерным вопросам и инклюзивности, в соответствии с которой они обязуются обеспечивать защиту детей.

--

Заявление дополнено 21 июля 2023 года после комментариев, сделанных Генеральным секретарем Белорусского Красного Креста относительно ядерного оружия:


Гуманитарные последствия применения ядерного оружия будут катастрофическими. Ни одна нация не справится с ними в случае ядерной конфронтации. Использование этого оружия при каких бы то ни было обстоятельствах недопустимо - ни с гуманитарной, ни с нравственной, ни с правовой точки зрения. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца призывает государства и общественность задуматься о гуманитарных последствиях применения ядерного оружия и необходимости взять на себя юридические обязательства по запрету на его использование, а в дальнейшем и по его уничтожению.

--

Related news